Kerkdiensten

Algemeen
Elke zondag zijn er kerkdiensten om 10.00 u en 19.00 uur. Ook zijn er kerkdiensten op de christelijke feestdagen. Welke predikant er voorgaat is hier te vinden.

Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas en tijdens de preek kindernevendienst, waar de kinderen op hun eigen niveau iets uit de Bijbel horen en creatief verwerken. De avonddiensten hebben veelal het karakter van een leerdienst.  Op de christelijke feestdagen en de vijfde zondag van de maand is de avonddienst een zangdienst, waar gezongen wordt uit allerlei liedbundels. Vijf maal per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Op de eerste zondagen van even maanden is er koffiedrinken na de dienst. Twee maal per jaar is er preekbespreking na de kerkdienst. In de kerkdiensten wordt de Bijbel gelezen in de Herziene Statenvertaling, en er wordt gezongen uit het Liedboek voor de Kerken. De kerkdiensten hebben een eenvoudige structuur naar gereformeerd model. In de morgendiensten hebben de Tien Geboden  een vaste plaats, in de avonddienst de Apostolische geloofsbelijdenis.


Kindernevendienst
Op zondagmorgen wordt tijdens de preek kindernevendienst gehouden. Kinderen van de basisschoolleeftijd ontvangen dan op eigen wijze uitleg over de bijbelse boodschap. Tijdens bijzondere diensten zoals dopen is er geen kindernevendienst, zodat de kinderen alles kunnen meebeleven wat er in de kerk gebeurt. Er wordt gebruik gemaakt van de methode van de stichting “Vertel het maar”. Voordat de kinderen de kerkzaal verlaten zingt de gemeente samen met hen een ‘lied van de maand’, zodat de kinderen elke maand een nieuw lied leren.


Leerdiensten
Elke week wordt er een avonddienst gehouden, die begint om 19.00 uur. Door een sobere liturgie is er ruimte om in de preken thema’s uit het christelijk geloof en leven uit te diepen. Er wordt gezongen uit het Liedboek voor de kerken en de oude hervormde bundel met de psalmberijming uit 1773. Als de eigen predikant voorgaat, worden de onderwerpen voor de diensten ontleend aan de Heidelbergse Catechismus


Oecumenische diensten
Met de RK parochie van Poeldijk heeft de hervormde gemeente een goede relatie. Drie maal per jaar wordt er een oecumenische dienst gehouden. Op 2e kerst- en pinksterdag onder verantwoordelijkheid van de hervormde kerkenraad, op 4 mei (dodenherdenking) onder verantwoordelijkheid van de parochie.


Maandsluiting in De Terwebloem
Op de laatste vrijdag van de maand wordt in woonzorgcentrum ‘De Terwebloem’ een maandsluiting gehouden onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de hervormde gemeente. Aan deze maandsluiting werkt veelal een koor mee. De maandsluitingen beginnen om 19.00 uur