Geschiedenis

Sinds de oprichting van de Christelijke School aan de Monsterseweg in 1916 had Protestants Poeldijk zijn centrum gevonden. In de wintermaanden organiseerde het schoolbestuur ‘winterlezingen’ in het schoolgebouw, waar gerenommeerde predikanten voorgingen. Al spoedig ontstond er een bloeiend verenigingsleven. Clubs voor de mannelijke en vrouwelijke jeugd, zelfs een goed bevolkte zangvereniging onder leiding van het schoolhoofd, dhr. C. Fontein. In 1930 kwam door bemoeienis van het schoolbestuur en de Raiffeisenbank een verenigingsgebouw tot stand met de weidse naam: ‘Gebouw voor Christelijke en Sociale Belangen’, dat toen het centrum voor Protestants Poeldijk werd.

Het was de Christelijke Jongerenvereniging die in dat zelfde jaar maandelijks op zondagavond jeugddiensten organiseerde, die druk bezocht werden en menige Westlander onder zijn bezoekers telde. Deze diensten werden gehouden tot 1942 toen de bezetter het gebouw in beslag nam voor de huisvesting van Duitse militairen. Na de bevrijding in 1945 werd de draad weer opgepakt.

Vanaf 1948 belegde de Hervormde gemeente van Monster, tot wie Poeldijk kerkelijk behoorde ’s zondags twee diensten in het verenigingsgebouw. Het merendeel van de Poeldijkse hervormden voelde zich daar niet thuis en bleef kerken in o.a. Ter Heijde.

In 1974 werd echter op initiatief van de Chr. Jongeren Vereniging weer een jeugddienst georganiseerd, die leidde tot het oprichten van de Vereniging Evangelische Samenkomsten (V.E.S.) Poeldijk. Deze vereniging hield eenmaal per maand en later zelfs tweemaal per maand een kerkdienst voor de Hervormden en Gereformeerden van Poeldijk in het verenigingsgebouw aan de Monsterseweg. In de jaarvergadering van 1982 van deze vereniging werd het besluit genomen om te proberen tot een zelfstandige kerkelijke gemeente te komen.

Hiervoor moest door de in Poeldijk wonende Hervormden een gezamenlijk verzoek worden gericht aan de classis Delft van de Nederlands Hervormde Kerk. Alle Hervormden in Poeldijk werden door de V.E.S. bezocht. De meesten hebben dit verzoek ondertekend, waarna het is ingediend bij de classis. Omdat destijds de Protestantse Kerk nog niet bestond, moest voor de Gereformeerden eerst een zelfstandige Gereformeerde Kerk te Poeldijk worden gesticht, waarna deze kon federeren met de nieuwe hervormde gemeente. Hier is het echter nooit toe gekomen, zodat de gemeente in Poeldijk officieel alleen een ‘hervormde’ gemeente werd.

De classis Delft van de Ned. Hervormde Kerk reageerde positief op het verzoek en verklaarde Poeldijk in september 1982 tot Hervormde Gemeente in wording. Op twee januari 1983 werd de Hervormde Gemeente te Poeldijk geïnstitueerd en werden de eerste kerkenraadsleden in het ambt bevestigd. Per gelijke datum werd de V.E.S. ontbonden. De Hervormden uit Poeldijk die eerst in Monster, Ter Heijde, Loosduinen, Honselersdijk, Wateringen of helemaal niet kerkelijk meelevend waren, kwamen nu wekelijks op zondagmorgen samen in gebouw de Fontein aan de Monsterseweg. In dit gebouw was ook de Chr. Kleuterschool gevestigd.

De nieuwe kerkelijke gemeente was maar klein in getal. Toch mocht bijstand in het pastoraat worden aangesteld in de persoon van Ds. A. Oliemans, die één dag per week in Poeldijk werkzaam was. Op deze dag bezocht hij de zieken en oudere gemeenteleden en verzorgde hij de catechese en de bijbelkring. Nadat Ds. Oliemans vanwege zijn leeftijd in 1985 moest terugtreden kwam Dhr. De Bone als pastoraal werker de gemeente dienen. Ruim 3 jaar was hij actief werkzaam binnen het pastoraat van de Hervormde Gemeente. In april 1989 aanvaardde Dhr. De Bone een benoeming als pastorale medewerker in Schiedam.

Per 1 juni 1990 maakte Ds. B.K.W. Dijkstra, predikant te Ter Heijde aan Zee, gebruik van de z.g. VUT regeling. Als emeritus predikant werd hij tot bijstand in het pastoraat van de Hervormde gemeente te Poeldijk benoemd. Daarmee was de gemeente weer een stap verder in haar opbouw want nu mochten ook alle sacramenten en ambtelijke handelingen door de ‘eigen’ voorganger worden verricht. Ds. Dijkstra beëindigde zijn werkzaamheden officieel per 1 september 1995.

Het jaar daarna was er weer een hoogtepunt in de geschiedenis van de Hervormde Gemeente: de groei was zodanig dat er een predikantsplaats gesticht kon worden en een ‘dienstdoende’ predikant mocht worden aangesteld. De eerste predikant die op 20 april 1997 werd geïnstalleerd was Ds. C.E. Lavooij. Mede dankzij de enorme inzet en steun van binnen, maar ook van buiten de Hervormde Gemeente, mocht aan de Jan Barendselaan een pastorie worden aangekocht, zodat Ds. Lavooij met zijn gezin gehuisvest kon worden. Ds. Lavooij nam een beroep aan van de Hervormde gemeente te Pernis en vertrok op 22 augustus 2004 naar zijn nieuwe gemeente. Het duurde bijna 3 jaar voor een nieuwe predikant voor Poeldijk werd gevonden. Op 6 mei 2007 werd proponent D. van Vreeswijk bevestigd als 2e predikant van de Hervormde gemeente te Poeldijk. Ds. van Vreeswijk bleeft tot 27 november 2011 verbonden aan Poeldijk en vertrok toen naar de Hervormde gemeente te Zevenhuizen.

De vacature werd ditmaal snel vervuld en op 9 september 2012 mocht proponent A.J. Molenaar worden bevestigd als predikant. De Hervormde Gemeente van Poeldijk ziet in grote dankbaarheid terug op al deze gebeurtenissen.